สมัครงาน
กรอกข้อมูลสมัครงาน
 

ตำแหน่งที่ต้องการ* รายได้ขั้นต่ำที่ต้องการ *

ข้อมูลส่วนตัว

             
อัพโหลดรูป
  ชื่อ (ไทย)* นามสกุล (ไทย)*  
  ชื่อ (อังกฤษ)* นามสุกล (อังกฤษ)*  
  ชื่อเล่น น้ำหนัก* กก.     ส่วนสูง* ซม.  
วันเกิด* สัญชาติ* ศาสนา*
เลขที่บัตรประชาชน* สถานที่เกิด* *
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ*    
อีเมล์*
เฟสบุค

สาขาที่ต้องการทำงาน *ที่อยู่อาศัย


  บ้านเลขที่/หมู่ที่* ถนน/ซอย* จังหวัด* อำเภอ/เขต* ตำบล/แขวง ไปรษณีย์*  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
ที่อยู่เดียวกับทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่อยู่เดียวกับทะเบียนบ้าน
ระยะเวลาพำนักอาศัย* ปี    เดือน        
ลักษณะที่อยู่อาศัย* บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดอาคารชุด อพาร์ทเม้นท์  
กรรมสิทธิ์* ของตนเอง เช่า พักอาศัยกับผู้อื่น     ระยะทางจากที่พักถึงบริษัท* กิโลเมตร  

ประวัติการศึกษา


ชื่อสถาบัน*
จังหวัด
คณะ
สาขา
ปีที่เริ่ม
ปีที่จบ
เกรดเฉลี่ย
ประถม
มัธยมต้น
มัธยมปลาย
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

เกียรติประวัติการศึกษา


1. ปีที่ได้รับ
  ชื่อสถาบัน
  รายละเอียดของเกียรติประวัติ

ประวัติการทำงาน


1.
บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้ง โทรศัพท์ที่ทำงาน
ตำแหน่ง แผนก อัตราเงินเดือน สุดท้าย
วันที่เริ่มงาน วันที่สิ้นสุดงาน รวมระยะเวลาทำงาน
สาเหตุที่ออก

ประวัติการฝึกอบรม


บริษัท/ หน่วยงาน รายละเอียดการฝึกอบรม เริ่มต้น สื่นสุด รวม
1.

ข้อมูลครอบครัว


ชื่อ-สกุล บิดา * อายุ* ปี * ยังมีชีวิต ถึงแก่กรรม      
  ที่อยู่ปัจจุบัน
  โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ    
  อาชีพ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
 
ชื่อ-สกุล มารดา * อายุ* ปี * ยังมีชีวิต ถึงแก่กรรม      
  ที่อยู่ปัจจุบัน
  โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ    
  อาชีพ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
   
     
  มีพี่น้อง (รวมตัวเอง)* คน เป็นบุตรคนที่* สถานะภาพบิดามารดา* สมรส หย่าร้าง แยกกันอยู่

สถานภาพสมรสผู้สมัคร


สถานภาพ* โสด สมรส และจดทะเบียน สมรส แต่ไม่จดทะเบียน หย่าร้าง
ชื่อ-สกุล คู่สมรส อายุ ปี
ชื่อบริษัท แผนก รายได้ต่อเดือน บาท  
ที่อยู่
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์มือถือ  
จำนวนบุตร คน          


ประวัติส่วนตัวที่สำคัญในการพิจารณา

  ท่านเคยเปลี่ยนชื่อตนเองหรือไม่ ไม่เคย เคย
  ท่านเคยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือถูกดำเนินคดีอาญาหรือไม่ ไม่เคย เคย
  ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่ ไม่มี มี
  ท่านเคยเข้ารับการผ่าตัดหรือไม่ ไม่เคย เคย
  ท่านเคยประสบอุบัติเหตุรุนแรงหรือไม่ ไม่เคย เคย
  ท่านเคยผ่านการเกณฑ์ทหารหรือไม่ ไม่เคย เคย

กิจกรรม / งานอดิเรก

1. 2. 3.

ข้อมูลทั่วไป

  ท่านมีรถยนต์หรือไม่ ไม่มี มี
  ท่านมีรถจักรยานยนต์หรือไม่ ไม่มี มี

ความสามารถด้านอื่นๆ


  ใบอนุญาตขับขี่   ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์    
      ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับขี่ขนส่ง ประเภท (2,3 หรือ 4)    

  พิมพ์ดีด: ไทย: คำ/นาที    อังกฤษ: คำ/นาที   ทักษะคอมพิวเตอร์:    
  ภาษาอังกฤษ : พูด*: ไม่ได้ พอใช้ ดี ดีมาก   Microsoft Word*: ไม่ได้ พอใช้ ดี ดีมาก  
    อ่าน*: ไม่ได้ พอใช้ ดี ดีมาก   Microsoft Excel*: ไม่ได้ พอใช้ ดี ดีมาก  
    เขียน*: ไม่ได้ พอใช้ ดี ดีมาก   Power Point*: ไม่ได้ พอใช้ ดี ดีมาก  
  ภาษาอื่นๆ โปรดระบุ   อื่นๆ โปรดระบุ :  
  คะแนน TOEFL    
  คะแนน IELTS        
  คะแนน TOEIC    
         
  ความสามารถอื่นๆ  
   

ท่านรับทราบข่าวการรับสมัครงานจากที่ใด*

วารสาร / หนังสือพิมพ์
WEBSITE
บุคคลแนะนำ
อื่นๆ

บุคคลอ้างอิง

ชื่อ-สกุล ที่อยู่ บริษัท ตำแหน่ง ความสัมพันธ์ โทรศัพท์
1.

บุคคลที่ต้องการติดต่อฉุกเฉิน

ชื่อ-สกุล ที่อยู่ บริษัท ตำแหน่ง ความสัมพันธ์ โทรศัพท์
1.
ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทในเครือ อีซูซุสงวนไทย/อีซูซุสยามซิตี้ มาก่อนหรือไม่ ไม่เคย เคย
ท่านมีญาติหรือเพื่อนสนิททำงานกับบริษัทในเครือ อีซูซุสงวนไทย/อีซูซุสยามซิตี้ หรือไม่ ไม่มี มี
ท่านมีญาติหรือเพื่อนสนิทที่ทำงานอยู่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์/ผู้จำหน่ายรถยนต์/ผู้ผลิตรถยนต์ หรือไม่ ไม่มี  มี 


อัพโหลดไฟล์

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาการศึกษา
4.         ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่แจ้งในใบสมัครนี้ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสมัครนี้เป็นความสัตย์จริงทุกประการ หากข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ หรือบิดเบือนความจริงจากใบสมัครนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท ปฎิเสธการรับเข้าทำงาน หรือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น และหากบริษัทฯ ได้รับความเสียหายด้วยประการใดๆ อันเกิดจากข้อมูลเท็จของข้าพเจ้า ในกรณีนี้ข้าพเจ้ายินยอมที่จะชดใช้ความเสียหายนั้นแก่บริษัทฯ ทุกประการ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ จากหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้อ้างอิงในใบสมัครนี้